Pārlekt uz galveno saturu

Meža zinātnes un tālākizglītības centrs

Kursi "Darba aizsardzība un drošība" 

(60 stundas)

Apmācības 2019. gadā:

 • 8., 9., 15., 16. un 22. martā,
 • 31. augustā, 6., 7., 13., 14. septembrī

Norises laiks piektdienās un sestdienās no plkst. 8.15 līdz plkst. 1700.

Nodarbības norisinās Meža fakultātē, Jelgavā, Akadēmijas ielā 11

Par kursu maksu interesēties: 20351600, e-pasts: jelena.ruba@llu.lv.

Kursu noslēgumā saņemsiet IZM LR stingrās uzskaites apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi.

Profesionālās pilnveides izglītības programma "Darba aizsardzība un drošība" ir licencēta Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības un kvalitātes valsts dienestā 2018. gada  17. maijā. 

Programmas apraksts un mācību plāns 

Kursu apraksts

Profesionālās izglītības programmas "Darba aizsardzība un drošība" mērķis: izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

 1. Apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, lai spētu:
  1. vadīt un organizēt dara aizsardzības prasību īstenošanu uzņēmumā;
  2. pielietot praksē darba aizsardzības normatīvos aktus;
  3. izveidot, sakārtot un sistematizēt uzņēmumā darba aizsardzības dokumentāciju;
  4. veikt darba vides iekšējo uzraudzību;
  5. izmeklēt vieglos nelaimes gadījumus darbā un piedalīties citu nelaimes gadījumu izmeklēšanā;
  6. pielietot pamatzināšanas par arodveselību, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu;
  7. paaugstināt savu kompetences līmeni darba aizsardzībā.
 2. Apgūt zināšanas, kas nepieciešamas uzticības personām, lai spētu:
  1. piedalīties darba vides iekšējās uzraudzības veikšanā, tai skaitā darba vides riska novērtēšanā, darba aizsardzības pasākumu plānošanā un efektivitātes pārbaudē;
  2. piedalīties darbā notikušu nelaimes gadījumu un arodslimību gadījumu izmeklēšanā;
  3. Sadarboties ar darba devēju un darba aizsardzības speciālistu darba apstākļu uzlabošanā uzņēmumā.
 3. Apgūt zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības koordinatoriem, lai spētu koordinēt ar būvniecības dalībniekiem darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasākumiem un plānojot dažādu būvdarbu veikšanu.

Mācību plāns

Mācību kurss

Pārbaudījuma veids

Kontaktstundas

Teorija

Prakse

Kopā

Darba aizsardzības organizatoriskās prasības

Ieskaite

6

-

6

Darba vides riska faktori

Ieskaite

12

2

14

Darba vides riska samazināšana

Ieskaite

12

5

17

Elektrodrošības pamati

-

4

-

4

Ugunsdrošības pamati

-

3

1

4

Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā

-

3

1

4

Prakse

Ieskaite

-

10

10

Noslēguma pārbaudījums

 

-

1

1

Kopā

40

20

60