Pārlekt uz galveno saturu

Projekti un pētījumu virzieni

Attēla autors: No LLU arhīva

Zinātniskā darba virzieni:

 • Apaļo kokmateriālu standartizācija
 • Stumbra koksnes dimensionālais un kvalitatīvais vērtējums
 • Latvijas galveno koku sugu vērtējums no meža prečzinības viedokļa
 • Mežizstrādes tehnoloģija un mehanizācija
 • Kokmateriālu sagatavošanas un piegādes loģistika
 • Kokmateriālu transporta optimizācija
 • Mežierīcības bilancspējīgas metodes teorētiskais pamatojums un ieviešanas modeļi
 • Meža vērtības noteikšana
 • Meža apsaimniekošanas plānošana

Galvenās publikācijas:

 • Bērtaitis I. Analysis of professional competences of labour protection specialists. Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies , 2011. - 341.-347.lpp.
 • Staša J., Šķēle A., Brizga D., Krastiņš I., Heidemanis I. Ergonomical problems and its solution during the study process.Kaunas : Akademija, 2009. - 1-oji dalis, 9.-12.lpp.
 • Pētersons J., Drēska A., Saveļjevs A. Izvācamo koku aizsniedzamības faktoru un paliekošās audzes koku kvalitātes izvērtējums krājas kopšanas cirtes mašinizētā izstrādē. Mežzinātne. - Nr.22(55), 2010, 116.-128.lpp. 
 • Dubrovskis D., Krūmiņš J., Šmits I., Daģis S. Use of timber resources for development of wood processing industry. Research for rural development 2011 : annual 17th international scientific conference proceedings. - Jelgava : LLU, 2011. - Vol.2, 78.-84.lpp.  
 • Dubrovskis D., Krūmiņš J., Šmits J., Daģis S. Sustainable supply of timber resources for wood processing industry in Latvia. The 5th International scientific conference "Rural Development 2011" : proceedings, Kaunas : Akademija, 2011. - Vol.5, Book 2, 47.-53.lpp.
 • Dubrovskis D., Krūmiņš J., Vanaga L., Šmits I., Daģis S. Kā izmantojam savus resursus?: Latvijas meža resursu izmantošanas un koksnes pārstrādes ilgtspējības monitoringa rezultāti. Baltijas Koks. - Nr.12 (2011), 10.-13.lpp. 
 • Dubrovskis D., Daģis S., Krūmiņš J. Cik efektīvi apsaimniekojam meža kapitālu? Baltijas Koks. - Nr.4 (2012), 36.-37.lpp. 
 • Grīnfelds A. Mežsaimnieciskās ražošanas darbu operāciju izpildes pakalpojuma cenas noteikšana. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Jelgava, 2010. - 42.-60.lpp.    
 • Grīnfelds A., Krūmiņš J. Geographic location of wood primary processing companies and forest resources in Latvia. Forest Faculty. - Jelgava, 2011. - 47.lpp.  
 • Kaļeiņikovs P., Dubrovskis D. Optimization of forest utilization technological planning process. Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Social Sciences, Faculty of Engineering - Jelgava, 2010. - 33.lpp.  
 • Karlsons U. Analysis of psychological risks for farm machinery drivers in crop farming sector. Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry University of Latvia. - Riga: UL Press, 2011. - 41.lpp.
 • Līpiņš L., Sarmulis Z., Millers M. Cik blīva un mitra ir Latvijas koksne? : [par LLU Meža fakultātes pētījumiem]. Baltijas Koks. - Nr.4 (2011), 28.-29.lpp. 
 • Ozoliņa V.,  Kunkulberga D., Cieslak B., Obiedzinski M. Furan derivatives dynamic in rye bread processing. Procedia Food Science. - Vol.1 : International congress on engineering and food; (2011), 1158.–1164.lpp.
 • Priedītis G., Šmits I., Arhipova I., Daģis S., Dubrovskis D. Prediction models for estimating diameter at breast height in Latvia’s forests. 17th European conference "Information systems in agriculture and forestry": proceedings, Prague, Czech Republic, Czech University of Life Sciences Prague. - Prague, 2011. 
 • Purvgalis A. Risku identifikācija un novērtēšana kokapstrādē. Baltijas Koks. - Nr.1 (2011), 18.-19.lpp. 
 • Lazdiņš A., Zimelis A., Gusarevs I. Preliminary data on the productivity of stump lifting head MCR-500. Renewable energy and energy efficiency: proceedings of the international scientific conference. Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava, 2012. - 150.-155.lpp. 
 • Priedītis G. Aerofotogrāfiju un aerolāzerskenēšanas datu izmantošanas specifika mežu inventarizācijā : promocijas darbs doktora grāda ieguvei Mežzinātnes nozarē Meža ekoloģija un mežkopības apakšnozarē (Dr.silv.). Jelgava, LLU, 2013. - 187. lpp.

Sadarbība ar ārzemju partneriem

Starptautisks projekts HARVESTHEAD

Modulis pieejams http://innovawood.com

Līdzdalība Ziemeļu-Baltijas Sadarbības Tīklā Meža Tehnoloģijā.

Katedras mācībspēku piedalīšanās pieredzes apmaiņas braucienos uz Austriju, Igauniju, Lietuvu, Skotiju,  Somiju, Vāciju, Zviedriju u.c. valstīm.

Galvenie realizētie projekti:

 • Algoritma izstrāde krājas sortimentācijai lietkoksnes grupās atkarībā no audzes vidējā caurmēra// Zinātniskā darba pārskats. A/S LVM, 2004 (vad.D.Dubrovskis, R.Ozoliņš).
 • LVM "Mežs" cirsmu sagatavošanas pārdošanai metodikas izvērtēšana//. A/S LVM, 2004 (vad.D.Dubrovskis).
 • Algoritms koksnes krājas un sortimentu iznākuma noteikšanai audžu kopās, izmantojot meža datu bāzi// A/S LVM, 2004 (D.Dubrovskis, R.Ozoliņš, S.Arhipovs, ).
 • Attālās zondēšanas metožu , multispektrālo un termālo aerofoto un satelītuzņēmumu praktiskās pielietošanas iespēju izpēte meža resursu uzskaitē un apsaimniekošanā// A/S LVM, 2005 (D.Dubrovskis, J.Zariņš, J.Donis).
 • Meža kapitāla vērtības noteikšanas modeļa uzlabošanas, saimnieciskās darbības ietekmes novērtēšanas un dažādu apsaimniekošanas variantu modelēšanas metodikas izstrāde// A/S LVM, 2005 (vad.D.Dubrovskis, S.Daģis).
 • Koksnes resursu modeļa izstrāde un aprobācija// LR ZM, 2005 (vad.P.Rivža).
 • Valsts pētījumu programma "Lapu koku produktu un tehnoloģiju ekonomiskais novērtējums// IZM 2005./2006. (vad. A.Grīnfelds, D.Dubrovskis, S.Daģis, V.Grunda, R.Veinbergs, J.Donis)
Pievienots 31/05/2017