Pārlekt uz galveno saturu

Iegūst doktora grādu par melnalkšņa mežu pētījumu malas efekta ietekmē

Attēla autors: No LLU arhīva

28. augustā promocijas darbu "Malas efekta ietekme uz veģetāciju melnalkšņa mežos Zemgalē" aizstāvēja Līga Liepa un ieguva doktora grādu mežzinātnē. Promocijas darba zinātniskā vadītāja ir Dr.silv. Inga Straupe.

Promocijas darba mērķis bija noskaidrot melnalkšņa mežu veģetācijas attīstību malas efekta ietekmē Zemgalē. “Ekoloģijā jēdziens „mala” apzīmē pārejas joslu starp divām ekosistēmām – dabīgi un antropogēni izveidotām malām, kas radušās cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā. To tuvumā ir novērojami atšķirīgi audžu apstākļi, kas var ietekmēt audzes sastāvu, un šādu ietekmi zinātnē sauc par malas efektu. Malas efekta ietekmes pētījumi ir svarīgi, lai novērtētu biotopu kvalitāti un prognozētu šādu biotopu attīstību nākotnē,” par promocijas darba aktualitāti stāsta L. Liepa. Par darba pētījuma objektu jaunā zinātniece izvēlējās melnalkšņa mežus, jo vēsturiski melnalkšņa mežu galvenais degradācijas iemesls bija intensīvas hidrotehniskās meliorācijas izveide, kas aizsākās 20. gadsimta piecdesmitajos gados, līdz ar to būtiski samazinājās melnalkšņa mežu platības sugas dabiskajā izplatības reģionā.

Promocijas darbā pirmo reizi Latvijā kompleksi vērtēta malas ietekme uz veģetāciju. Pētījumā noskaidrotas veģetācijas izmaiņas, kas radušās pēc saimnieciskās darbības blakus audzēs, malas ietekmes ilglaicība, kā arī malas attāluma ietekme un to mijiedarbība melnalkšņa mežos Zemgalē. Iegūtie rezultāti ir būtisks ieguldījums malas efekta pētījumos boreo-nemorālās joslas mežos, savukārt pētījums par sūnu sastāva izmaiņām, zemsedzes augu ekoloģisko grupu sastāvu un epifītisko ķērpju sastopamību ir nozīmīgs papildinājums malas ietekmes pētījumu salīdzinājumiem pasaules mērogā.

Plašāk ar L. Liepas pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties LLU Fundamentālās bibliotēkas mājas lapā.

Pievienots 29/08/2017