Pārlekt uz galveno saturu

Meža izmantošanas katedras projekti un pētījumu virzieni

Zinātniskā darba virzieni:

 • Apaļo kokmateriālu standartizācija
 • Stumbra koksnes dimensionālais un kvalitatīvais vērtējums
 • Latvijas galveno koku sugu vērtējums no meža prečzinības viedokļa
 • Mežizstrādes tehnoloģija un mehanizācija
 • Kokmateriālu sagatavošanas un piegādes loģistika
 • Kokmateriālu transporta optimizācija
 • Mežierīcības bilancspējīgas metodes teorētiskais pamatojums un ieviešanas modeļi
 • Meža vērtības noteikšana
 • Meža apsaimniekošanas plānošana

Galvenās publikācijas:

 • Bērtaitis I. Analysis of professional competences of labour protection specialists. Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies , 2011. - 341.-347.lpp.
 • Staša J., Šķēle A., Brizga D., Krastiņš I., Heidemanis I. Ergonomical problems and its solution during the study process.Kaunas : Akademija, 2009. - 1-oji dalis, 9.-12.lpp.
 • Pētersons J., Drēska A., Saveļjevs A. Izvācamo koku aizsniedzamības faktoru un paliekošās audzes koku kvalitātes izvērtējums krājas kopšanas cirtes mašinizētā izstrādē. Mežzinātne. - Nr.22(55), 2010, 116.-128.lpp. 
 • Dubrovskis D., Krūmiņš J., Šmits I., Daģis S. Use of timber resources for development of wood processing industry. Research for rural development 2011 : annual 17th international scientific conference proceedings. - Jelgava : LLU, 2011. - Vol.2, 78.-84.lpp.  
 • Dubrovskis D., Krūmiņš J., Šmits J., Daģis S. Sustainable supply of timber resources for wood processing industry in Latvia. The 5th International scientific conference "Rural Development 2011" : proceedings, Kaunas : Akademija, 2011. - Vol.5, Book 2, 47.-53.lpp.
 • Dubrovskis D., Krūmiņš J., Vanaga L., Šmits I., Daģis S. Kā izmantojam savus resursus?: Latvijas meža resursu izmantošanas un koksnes pārstrādes ilgtspējības monitoringa rezultāti. Baltijas Koks. - Nr.12 (2011), 10.-13.lpp. 
 • Dubrovskis D., Daģis S., Krūmiņš J. Cik efektīvi apsaimniekojam meža kapitālu? Baltijas Koks. - Nr.4 (2012), 36.-37.lpp. 
 • Grīnfelds A. Mežsaimnieciskās ražošanas darbu operāciju izpildes pakalpojuma cenas noteikšana. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Jelgava, 2010. - 42.-60.lpp.    
 • Grīnfelds A., Krūmiņš J. Geographic location of wood primary processing companies and forest resources in Latvia. Forest Faculty. - Jelgava, 2011. - 47.lpp.  
 • Kaļeiņikovs P., Dubrovskis D. Optimization of forest utilization technological planning process. Latvia University of Life Sciences and Technologies . Faculty of Social Sciences, Faculty of Engineering - Jelgava, 2010. - 33.lpp.  
 • Karlsons U. Analysis of psychological risks for farm machinery drivers in crop farming sector. Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry University of Latvia. - Riga: UL Press, 2011. - 41.lpp.
 • Līpiņš L., Sarmulis Z., Millers M. Cik blīva un mitra ir Latvijas koksne? : [par LLU Meža fakultātes pētījumiem]. Baltijas Koks. - Nr.4 (2011), 28.-29.lpp. 
 • Ozoliņa V.,  Kunkulberga D., Cieslak B., Obiedzinski M. Furan derivatives dynamic in rye bread processing. Procedia Food Science. - Vol.1 : International congress on engineering and food; (2011), 1158.–1164.lpp.
 • Priedītis G., Šmits I., Arhipova I., Daģis S., Dubrovskis D. Prediction models for estimating diameter at breast height in Latvia’s forests. 17th European conference "Information systems in agriculture and forestry": proceedings, Prague, Czech Republic, Czech University of Life Sciences Prague. - Prague, 2011. 
 • Purvgalis A. Risku identifikācija un novērtēšana kokapstrādē. Baltijas Koks. - Nr.1 (2011), 18.-19.lpp. 
 • Lazdiņš A., Zimelis A., Gusarevs I. (2012) Preliminary data on the productivity of stump lifting head MCR-500. Renewable energy and energy efficiency: proceedings of the international scientific conference. Latvia University of Life Sciences and Technologies . - Jelgava, 2012. - 150.-155.lpp.
 • Millers M., Magaznieks J. (2012) Scots pine (Pinus sylvestris L.) stem wood and bark moisture and density influencing factors.
 • Millers M. (2013) The proportion of heartwood in conifer (Pinus sylvestris L., Picea abies (L.) H. Karst.) trunks and its influence on trunk wood moisture.
 • Līpiņš L., Magaznieks J., Davidāns M., Millers M., Logins S. (2013) Uzglabāšanas apstākļu ietekme uz apaļo kokmateriālu blīvuma izmaiņām un pārrēķina koeficientiem = Influence of storage condition on roundwood density and recalculation coefficient.
 • Millers M., Davidans M., Magaznieks J. (2013) The proportion of heartwood, wood moisture and density in conifer (Pinus sylvestris L., Picea abies (L.) H. Karst.) trunks.
 • Millers M., M. Davidans, J.Magaznieks. (2013) Heartwood proportion changes in the trunks of conifers (Pinus sylvestris L., Picea abies (L.) H. Karst.) depending on the age forest type.
 • Bērtaitis, I., Brizga, D., & Ozoliņa, V. (2013). A pedagogical experiment in competence promotion for occupational safety and health specialists. In: Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2013 m. gegužės 16-17 d., birželio 14-15 d., Kaunas: Aleksandro Stulginkio Universitetas. Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas, Klaipėdos Universitetas: Akademija, 2013. 1-oji dalis, pp. 13.-16. ISSN-1822-1823
 • Brizga, D., Pēks, L., & Bērtaitis, I. (2013). Computer Use Impact on Students’ Health in the Context of Ecological Approach to Occupational Safety. 12th International Scientific Conference Engineering for Rural Development. Jelgava, pp. 598-602. ISSN 1691-5976.
 • Priedītis G. (2013) Aerofotogrāfiju un aerolāzerskenēšanas datu izmantošanas specifika mežu inventarizācijā : promocijas darbs doktora grāda ieguvei Mežzinātnes nozarē Meža ekoloģija un mežkopības apakšnozarē (Dr.silv.). Jelgava, LLU, 2013. - 187. lpp.
 • Zimelis A., Lazdiņš A., Sarmulis Z. (2013) Comparison of productivity of CBI and MCR-500 stump lifting buckets in Latvia / Research for rural development 2013 : annual 19th international scientific conference proceedings, Jelgava, 15-17 May 2013 / Latvia University of Life Sciences and Technologies . Jelgava : LLU, 2013. Vol.2, 59.-65.lpp.
 • Davidāns M., Logins S., Līpiņš L., Millers M. (2014) Pārrēķina koeficientu praktiskā pārbaude autokravu apjoma novērtēšanā pēc masas metodes.
 • Līpiņš L., Millers M., Magaznieks J., Davidāns M., Logins S. (2014) Datorprogramma apaļo kokmateriālu apjoma novērtēšanai pēc masas metodes : [par kokmateriālu tilpuma noteikšanu, to blīvuma izmaiņām, uzglabāšanu un datorprogrammas pielietojumu].
 • Līpiņš L., Davidāns M., Millers M., Magaznieks J. (2014) Koksnes mitruma un blīvuma rādītāji.
 • Millers M., Līpiņš L., Magaznieks J., Davidāns M. (2014) Saimnieciski nozīmīgu koku sugu (skujkoku) stumbra koksnes mitruma un blīvuma sezonālās izmaiņas.
 • Magaznieks J., Līpiņš L., Millers M., Baltmanis R. (2014) Datorprogramma apaļo kokmateriālu apjoma noteikšanai pēc masas metodes.
 • Brizga, D., Ozolina, V., & Pēks, L. (2014). Development of specialists' attitude to occupational health and safety. 13th International scientific conference "Engineering for rural development": proceedings, Jelgava, Latvia, May 29 - 30, 2014 Latvia University of Life Sciences and Technologies . Faculty of Engineering. Latvia; Jelgava, 2014. Vol.13, p. 517-521. ISSN 1691-5976.
 • Brizga, D. & Pēks, L. (2014). Workplace wellness and specialists’ attitude to work safety. International Scientific Conference. Proceedings No. 7 of the 7th international scientific conference Rural Environment. Education. Personality. Latvia University of Life Sciences and Technologies , pp. 90.-96. ISSN 2255-8071.
 • Brizga, D., & Pēks, L. (2014). Psychological aspects of non-observance of work safety regulations. Proceedings of the International Scientifical Conference Society, Integration, Education. 23th-24th, 2014. Rezekne: Higher Education Institution, pp. 42-49. ISSN 1691-5887.
 • Bērtaitis, I., Brizga, D., & Ozoliņa, V. (2014). The classification of occupational health and safety specialists’ competences. In: Žmogaus ir gamtos sauga 2014: 20-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2014m. Gegužės 7 - 9 d., Kaunas /Aleksandro Stulginkio Universitetas. Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas, Klaipėdos Universitetas: Akademija, 2014. 1-oji dalis, pp. 9.-11.pp. ISSN-1822-1823.
 • Sarmulis Z. (2014) Meža izmantošanas katedra : [par LLU Meža fakultāti : sakarā ar 75. gadadienu] Ziedonis Sarmulis // Baltijas Koks. Nr.9 (2014), 50.-51.lpp.
 • Saveļjevs A., Drēska A., Sarmulis Z. (2014) Meža tipoloģija kā mežizstrādi ietekmējošo faktoru kopums = Forest typology : a set of factors affecting the timber harvesting issues / Latvijas meža tipoloģija : Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem / Jelgava: Studentu biedrība "Šalkone", 2014. 104.-109.lpp.
 • Millers M., Magaznieks J., Lipins L. (2015) Wood moisture and density content changes in conifer (Pinus sylvestris l., Picea abies (L.) H. Karst.) trunk depending on heartwood proportion.
 • Lipins L., Magaznieks J., Millers M. (2015) Evaluation of accuracy of piece by piece measurement methods used for pine sawlogs.
 • Brizga, D., & Pēks, L. (2015). Work environment assessment in the aspect of work psychology processes. 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, pp. 699-704. Latvia: Jelgava. ISSN 1691-5976.
 • Brizga, D., Ozolina, V., & Pēks, L. (2015). Psychological aspects of non-observance of work and civil safety regulations. Proceedings of the 8th international scientific conference Rural Environment. Education. Personality. Vol..8. pp.363-370. Latvia: Latvia University of Life Sciences and Technologies . ISSN 2255-8071.
 • Brizga, D. Importance of the educational environment for support of education for sustainable development. Žurnalas „Mokytojų ugdymas“, Teacher education, 2015, Nr.25 (2), pp. 15-22. ISSN 1822-119X.
 • Karlsons, U.,Brizga, D., Ozolina, V., & Sisenis, L. (2015). Economical aspects of ergonomical integration in Latvia agriculture. In: Žmogaus ir gamtos sauga 2015: 21-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, pp. 33-36. Lithuania: Kaunas. ISSN-1822-1823
 • Sarmulis Z. (2015) Meža izglītībai veltīts mūžs : [par LLU MF docentu, mežzinātņu Dr. Pēteri Skudru] / Ziedonis Sarmulis // Baltijas Koks. Nr.8 (2015), 56.-59.lpp.
 • Sarmulis Z., Saveļjevs A. (2015) Meža darbi un tehnoloģija: mācību līdzeklis. Jelgava, 2015., 146 lpp. (godalgota vieta LLU grāmatu konkursā).
 • Magaznieks J., Līpiņš L., Millers M. (2016) Kā uzmērīt precīzāk : [par apaļo kokmateriālu individuālo tilpuma noteikšanas paņēmienu ar rokas instrumentiem izvērtējums].
 • Magaznieks J., Millers M. Gžibovska Z. (2016) Quality changes during summer-autumn long-term storage of scots pine (Pinus sylvestris L.) roundwood.
 • Karlsons, U., Ozolina, V., Brizga, D., & Sisenis, L. (2016). Improvement in civil protection studies. 16th International multidisciplinary scientific GeoConference SGEM 2016: conference proceedings, 2(5), p. 447-453. Albena: Bulgaria, 30 June - 6 July, 2016. ISBN 9786197105667. ISSN 1314-2704
 • Brizga, D. (2016). Implementation action of pedagogical activity of labour protection specialists in work environment. Proceedings of the 8th international scientific conference Society. Integration. Education, Vol. 4, pp. 24-34. Latvia: Rezekne. ISSN 1691-5887. DOI: 10.17770/sie2016vol4.1542.
 • Brizga, D. (2016). Competence development model for Occupational safety specialists. 15th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, pp.774-780. Latvia: Jelgava. ISSN 1691-5976.
 • Millers M., Magaznieks J., Gžibovska Z. (2017) Aplievas iekrāsojuma (zilējuma) un trupes attīstība priedes apaļiem kokmateriāliem.
 • Magaznieks J., Millers M., Gžibovska Z. (2017) Bērza apaļo kokmateriālu kvalitātes izmaiņas, ilgstoši uzglabājot vasaras–rudens periodā.
 • Līpiņš L., Magaznieks J., Millers M. (2017) Vai pietiekami precīzi? : apaļo kokmateriālu uzmērīšanas precizitāte, izmantojot automātiskās uzmērīšanas līnijas.
 • Brizga, D. (2017). Development of labour protection competence for specialists. Rural environment. Education. Personality. (REEP): proceedings of the 10th International scientific conference, pp. 260-267. Latvia: Jelgava, 12 - 13 May, 2017. ISBN 9789984482590. ISSN 2255-808X.
 • Brizga, D., Ozolina, Peks, L., V., Karlsons, U., Sisenis L. (2017). Labour protection specialists competence development in adult education. 17 International multidisciplinary scientific conferences SGEM 2017: conference proceedings, 17 (54), pp. 97-104. Albena: Bulgaria, 29 June-5 July 2017. ISBN 9786197408119. ISSN 1314-2704.
 • Ozolina, V., Brizga, D., Peks, L., Karlsons, U., & Sisenis L. (2017). Development of students` competence in the civil protection studies. 17 International multidisciplinary scientific conferences SGEM 2017: conference proceedings, 17 (52), pp. 249-255. Albena: Bulgaria, 29 June-5 July 2017. ISBN 9786197408096. ISSN 1314-2704.
 • Brizga, D., Ozolina, V., Karlsons, U., & Sisenis, L. (2017). Ergonomic aspects of the study process in higher education. Žmogaus ir gamtos sauga 2017: 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, pp. 13-15. Aleksandro Stulginskio universitetas. Vytauto Didžiojo universitetas. Lietuvos mokslų akademija. Lietuvos: Kauno. ISSN-1822-1823.
 • Сармулис З., Савельев А., Давиданс М. и др. (2017) Среднее расстояние трелевки лесоматериалов расчетные показатели и реальный пробег. Материалы международной научно-технической конференции. Беларуский Государственный Технологический Университет. Минск, с. 127-131.
 • Давиданс М., Савельев А., Сармулис З. и др. (2017) Обработка нетипичных деревьев харвестером. Материалы международной научно-технической конференции. Беларуский Государственный Технологический Университет. Минск, с. 132-135.
 • Sadarbība ar ārzemju partneriem

Starptautisks projekts HARVESTHEAD

Modulis pieejams http://innovawood.com

Līdzdalība Ziemeļu-Baltijas Sadarbības Tīklā Meža Tehnoloģijā.

Katedras mācībspēku piedalīšanās pieredzes apmaiņas braucienos uz Austriju, Igauniju, Lietuvu, Skotiju,  Somiju, Vāciju, Zviedriju u.c. valstīm.

Galvenie realizētie projekti:

Algoritma izstrāde krājas sortimentācijai lietkoksnes grupās atkarībā no audzes vidējā caurmēra// Zinātniskā darba pārskats. A/S LVM, 2004 (vad.D.Dubrovskis, R.Ozoliņš).

LVM "Mežs" cirsmu sagatavošanas pārdošanai metodikas izvērtēšana//. A/S LVM, 2004 (vad.D.Dubrovskis).

Algoritms koksnes krājas un sortimentu iznākuma noteikšanai audžu kopās, izmantojot meža datu bāzi// A/S LVM, 2004 (D.Dubrovskis, R.Ozoliņš, S.Arhipovs, ).

Attālās zondēšanas metožu , multispektrālo un termālo aerofoto un satelītuzņēmumu praktiskās pielietošanas iespēju izpēte meža resursu uzskaitē un apsaimniekošanā// A/S LVM, 2005 (D.Dubrovskis, J.Zariņš, J.Donis).

Meža kapitāla vērtības noteikšanas modeļa uzlabošanas, saimnieciskās darbības ietekmes novērtēšanas un dažādu apsaimniekošanas variantu modelēšanas metodikas izstrāde// A/S LVM, 2005 (vad.D.Dubrovskis, S.Daģis).

Koksnes resursu modeļa izstrāde un aprobācija// LR ZM, 2005 (vad.P.Rivža).

Valsts pētījumu programma "Lapu koku produktu un tehnoloģiju ekonomiskais novērtējums// IZM 2005./2006. (vad. A.Grīnfelds, D.Dubrovskis, S.Daģis, V.Grunda, R.Veinbergs, J.Donis)